Suamiku Stalker [2]


Suamiku stalker


"Tasha, bangun tasha. Kita dah lambat ni. Dah pukul 8 lah. Bangun Tasha!"